Regulamin

Regulamin Serwisu Baby-Shower.pl (zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1

Wstęp 1.

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Baby-Shower.pl znajdującego się pod adresem internetowym https://baby-shower.pl

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu , a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu niezwłocznie po wyświetleniu witryny internetowej zawierającej Serwis, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązuje Użytkownika do ich przestrzegania.

5. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji i jest nieodpłatne.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1-88);

2. UŚDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 2017.1219 j.t.);

3. Administrator to podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest Baby Shower Katarzyna Pawłowska., z siedzibą przy ul. Belgradzkiej 14 m. 74 02-793 Warszawa, REGON: 141281857 nr wpisu do ewidencji gospodarczej: 463261 NIP: 526-230-67-54

4. Administrator to zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych
Użytkowników Serwisu jest Baby Shower Katarzyna Pawłowska., z siedzibą przy ul. Belgradzkiej 14 m. 74 02-793 Warszawa, REGON: 141281857 nr wpisu do ewidencji gospodarczej: 463261 NIP: 526-230-67-54

5. Użytkownik to osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z określonych przez Administratora zasobów Serwisu o tematyce lparentingoweh udostępnionych dla niej bez przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie. Osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest osoba małoletnia, która ukończyła lat trzynaście, oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo.

6. Serwis – to portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym: https://baby-shower.pl. Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z określonych przez Administratora zasobów Serwisu dla nich dostępnych, głównie o tematyce macierzyńskiej, dodawanie własnych komentarzy pod wybranymi treściami publikowanych przez redakcję i innych Użytkowników, możliwość brania udziału w Konkursach organizowanych przez Administratora a także świadczący na rzecz Użytkowników inne wskazane w Serwisie usługi drogą elektroniczną.

7. Pliki cookies – dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, które przeznaczone są do korzystania z Serwisu, poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić dostosowaną do indywidualnych preferencji stronę internetową Serwisu. Dodatkowo pliki te pozwalają na przyśpieszenie ładowania niektórych elementów Serwisu oraz umożliwiają tworzenie statystyk, których celem jest ulepszanie struktury i zawartości Serwisu. Pliki cookies najczęściej posiadają unikalny numer oraz zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

8. Regulamin to niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej pod adresem https://baby-shower.pl. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do Serwisu stworzony został na podstawie UŚDE oraz innych przepisów prawa.

§ 3

Przedmiot usługi dostępu do Serwisu

1. Usługa świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu obejmuje m.in.:

a) korzystanie przez Użytkowników z określonych przez Administratora treści Serwisu dotyczących tematyki macierzyńskiej dostępnych bez przeprowadzenia procesu rejestracji,

b) możliwość wzięcia udziału w Konkursach organizowanych przez Administratora;

c) dodawanie własnych komentarzy pod wybranymi materiałami publikowanych przez redakcję i innych Użytkowników.

2. Użytkownik może korzystać z innych niż określone w Regulaminie usług elektronicznych – udostępnianych przez Administratora w Serwisie – jak również brać udział w zabawach i konkursach organizowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

3. Korzystanie z usług i udział w zabawach i konkursach, o których mowa w poprzednim zdaniu odbywa się w oparciu o uregulowania szczególne, a w szczególności w oparciu o odpowiednie regulaminy, cenniki, ogólne warunki umów, przyrzeczenia publiczne itp.

4. W przypadkach, w których stosuje się uregulowania szczególne, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się tylko tych postanowień Regulaminu, których nie da się pogodzić z uregulowaniami szczególnymi.

§ 4

Zasady korzystania z Serwisu

1. Właścicielem Serwisu jest Administrator.

2. Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie Użytkownikom zasobów Serwisu o tematyce macierzyńskiej.

3. Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu musi posiadać dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka), akceptującym pliki cookies.

4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. W tym zakresie Serwis jest produktem stanowiącym własność intelektualną Administratora lub do którego Administratorowi przysługują autorskie prawa majątkowe udzielone na zasadzie licencji przez podmioty trzecie.

5. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość celem skorzystania z Serwisu ponosi Użytkownik, zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z podmiotem udostępniającym taki środek komunikowania się.

6. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych zostały zamieszczone w polityce prywatności.

§ 5

Pliki cookies

1. W Serwisie zastosowanie mogą znaleźć następujące rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – które znajdują się urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,

b) stałe – które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;

c) konieczne – które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

d) zabezpieczające – które służącą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

e) funkcyjne – które umożliwiają zapisywanie ustawień Użytkownika i personalizację interfejsu Użytkownika;

f) marketingowe – które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

2. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies, Serwis nie zbiera w sposób automatyczny jakichkolwiek informacji.

3. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają działanie plików cookies. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć funkcje plików cookies. Dodatkowo ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na funkcjonalność Serwisu, takie jak ciągłe zalogowanie Użytkownika, czy zapamiętywanie haseł.

4. Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Użytkowników.

§ 6

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem w rozumieniu RODO jest Baby Shower Katarzyna Pawłowska., z siedzibą przy ul. Belgradzkiej 14 m. 74 02-793 Warszawa, REGON: 141281857 nr wpisu do ewidencji gospodarczej: 463261 NIP: 526-230-67-54 (Administrator danych).

2. W momencie wyświetlenia witryny Serwisu zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Administrator danych może również przetwarzać dane eksploatacyjne wskazane w art. 18 UŚDE i w zakresie tam określonym.

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz w UŚDE Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego. Użytkownik może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach ochrony danych osobowych można kierować do nas pytania na adres redakcja@baby-shower.pl

4. Administrator danych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5. Po uzyskaniu zgody Użytkownika (wyrażonej poprzez akceptację monitu o konieczności uzyskania takiej zgody), będą zbierane przez Administratora dane w postaci plików cookies, które będą służyć do celów polepszenia Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz do reklamy.

6. Dodatkowo będą zbieranie informacje o dacie dodania komentarza przez Użytkownika oraz adres IP komputera, z którego został nadany komentarz lub przesłany materiał.

7. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych zamieszczone zostały w Polityce prywatności.

§ 7

Warunki korzystania z Serwisu

1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

2. Poprzez wejście do Serwisu lub poprzez akceptację formularza rejestracyjnego, Użytkownik zobowiązuje się do:

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Administratora i innych podmiotów,

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu,

d) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów,

e) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm moralnych.

3. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnie, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie. Użytkownik tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest w szczególności umieszczanie treści o charakterze pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację z uwagi na rasę, kulturę, pochodzenie etniczne lub filozoficzne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

§ 8

Odpowiedzialność

1. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem treści Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który opublikował ww. treści.

§ 9

Reklamacje

1. Użytkownik może składać do Administratora reklamacjena funkcjonowanie Serwisu.

2. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Administratora wynikających z Regulaminu:

a) pisemnie na adres korespondencyjny Administratora w Warszawie, kod: 02-305 przy Aleje Jerozolimskie 142A.

b) drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@baby-shower.pl

c) ustnie do protokołu w siedzibie Administratora Baby Shower Katarzyna Pawłowska., ul. Belgradzka 14 m. 74 02-793 Warszawa, (Administrator danych).

4. Za dzień wniesienia reklamacji:

a) pisemnej – przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Administratora,
b) drogą elektroniczną – przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej,
c) ustnie do protokołu – przyjmuje się datę sporządzenia protokołu.

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać dane Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.

6. Administrator będzie rozpatrywał zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamacje uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Użytkownika.

7. Jeżeli reklamacja wniesiona przez Użytkownika nie zostanie uwzględniona w całości lub w części, Użytkownik może w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. Użytkownik ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego przed wyczerpaniem drogi postępowania reklamacyjnego.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator uczyni zadość uznanym roszczeniom Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.