1. Strona główna
 2. »
 3. AKTUALNOŚCI
 4. »
 5. Prawo dla mamy
 6. »
 7. Uprawnienia do ulgi na dzieci

Uprawnienia do ulgi na dzieci

Rozliczając pit 2017 (także pit online) możemy skorzystać z odliczeń przysługujących z tytułu wychowywania dzieci. Ulga ta przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym i opiekunom dziecka pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania.

fotokarty

Władza rodzicielska uprawniająca do ulgi

Dziecko pozostaje aż pod władzą rodzicielską w okresie do ukończenia osiemnastego roku życia, czyli osiągnięcia pełnoletności. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom niezależnie od tego, czy pozostają w związku małżeńskim,czy nie. Władzę rodzicielską stanowi całokształt uprawnień i obowiązków rodziców względem dziecka.

Władza rodzicielska może zostać sądowo nadana osobie trzeciej lub też sądowo ograniczona wobec rodzica.

Władzę rodzicielską posiada wyłącznie rodzic posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia takiej zdolności (ubezwłasnowolnienia) władza ta wygasa, a władza rodzicielska należy do drugiego rodzica w pełnym wymiarze.

Władza rodzicielska może być odebrana przez sąd lub zawieszona w przypadku trwałej przeszkody uniemożliwiającej jej sprawowanie albo gdy sprawowana jest nienależycie. W przypadku zawieszenia (przeszkoda przemijająca w jej wykonywaniu) władza rodzicielska powraca po ustaniu przeszkody w sprawowaniu.

Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej przez orzeczenie sądu związane jest najczęściej z umieszczeniem dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych), w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. W takim przypadku ulga prorodzinna nie przysługuje rodzicom.

Jeżeli sąd nie pozbawi rodzica władzy nad dzieckiem, a tylko ją ograniczy,to władza ta trwa nadal (a zatem prawo do ulgi zostaje zachowane), jednak w określonym wymiarze – doradza Pan Adam z portalu pitax.pl

Władza rodzicielska ustaje w przypadku zaistnienia zdarzeń takich jak śmierć, osiągnięcie pełnoletności przez dziecko, a także zawarcie przez dziecko małżeństwa.

Opieka sprawowana nad dzieckiem uprawniająca do ulgi

Opiekun prawny to osoba zobowiązana do dbałości, troski i ochrony nad małoletnim.

Opiekę ustanawia się dla małoletniego orzeczeniem sądu opiekuńczego, który powierza ją wybranemu opiekunowi.

Opiekę ustanawia się w przypadku, gdy:

 • oboje rodzice dziecka nie żyją,
 • rodzice dziecka nie są znani,
 • sądownie zawieszona została władza rodzicielska (na czas zawieszenia) lub rodzice zostali pozbawieni tej władzy,
 • oboje rodzice są ubezwłasnowolnieni (nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych,.

Sąd może powierzyć wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem tylko osobom będącym w związku małżeńskim, nie mogą to być osoby pozostające w konkubinacie. Pierwszeństwo uzyskania opieki nad dzieckiem mają osoby wskazane przez ojca,matkę krewnych lub innych bliskich.

Warunkiem skorzystania z ulgi prorodzinnej jest to, aby dziecko małoletnie zamieszkiwało z opiekunem prawnym (warunek taki nie dotyczy osób sprawujących władzę rodzicielską). Z ulgi na z tytułu wychowywania dzieci korzysta wyłącznie opiekun prawny (ustanowiony przez sąd), a nie opiekun faktyczny.

Opieka w rodzinie zastępczej

Do ulgi uprawnione są także osoby, które w roku podatkowym pełniły opiekę nad dziećmi poprzez sprawowanie funkcji rodziny zastępczej. Rolę rodziny zastępczej mogą sprawować osoby pozostające w związku małżeńskim, bądź osoby samotne, również osoba pozostająca w konkubinacie. Dziecko może zostać umieszczone w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sądu.

Dziecko może być umieszczone w rodzinie zastępczej na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, jeśli występuje pilna konieczność zapewnienia dziecku opieki zastępczej. Należy o tym poinformować sąd opiekuńczy, który ostatecznie wydaje orzeczenie w tej sprawie.
Dokumenty wymagane przy korzystaniu z ulgi

Odliczenia od podatku z tytułu ulgi prorodzinnej dokonuje się w zeznaniu rocznym na formularzu PIT 36 lub PIT 36 (ulgę można odliczyć tylko rozliczając podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej). W załączniku PIT/O podaje się liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Wszystkie dokumenty związane z prawem do ulgi podatnik jest zobowiązany przedstawić na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (nie dołącza ich do zeznania rocznego). Należy więc posiadać zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, a w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Terminy i sposoby składania PIT 36 i PIT 37.

Deklaracje PIT 36 i PIT 37, w których możemy wpisać ulgę na dzieci składamy do końca kwietnia roku kolejnego po zakończeniu roku podatkowego. Może to być formularz papierowy lub pit online, który najłatwiej rozliczyć z programem PITax.pl Łatwe podatki. Program pomaga w optymalnym rozliczeniu ulgi prorodzinnej i wszystkich innych ulg podatkowych.

Podziel się
Wszystko dla mamy i dziecka. Odwiedź sklep wyprawkowy - www.babymama.pl

Zobacz również

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments